Juridische verwijzingen

Welkom op onze website. Hausmachers bedankt u voor uw belangstelling in ons bedrijf en voor onze producten. In het onderstaande informeren wij u over juridische verwijzingen betreffende de omgang met de informatie, die wij voor u op het internet hebben gezet.

I. Afspraken over het gebruik van onze website
Hausmachers kan onder geen beding verplicht worden tot het actualiseren of verbeteren van de op haar website gepubliceerde informatie. Bovendien behoudt Hausmachers zich het recht voor, de inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te corrigeren. Garanties met betrekking tot de volledigheid of de juistheid van de informatie worden niet gegeven.

Hausmachers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van gebruik van deze informatie of het in deze informatie of in een daarmee samenhangend product gewekte vertrouwen. Deze informatie mag niet worden beschouwd als aanbeveling voor het gebruik van enigerlei informatie, producten, processen, voorzieningen of formuleringen. Alle uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-overtreding van wetten zijn uitgesloten. Hausmachers geeft geen uitdrukkelijke of impliciete toezeggingen of garanties af, dat het gebruik van deze informatie geen inbreuk pleegt op enigerlei patenten, auteursrechten of handelsmerken. Deze informatie mag niet worden beschouwd als formuleringen, die inbreuk plegen op patenten, auteursrechten of handelsmerken. De op deze website beschikbare informatie en aanbevelingen (hierna te noemen informatie”) worden naar eer en geweten op onze website geplaatst. Wij doen ons best deze informatie doorlopend te actualiseren, zodat u in principe steeds juiste en actuele informatie gepresenteerd krijgt.

II. Intellectueel eigendom

Auteursrecht
Alle informatie op deze website is eigendom van Hausmachers en is auteursrechtelijk beschermd. Daarbij is het auteursrecht van toepassing, dat gold op het moment van publicatie op de website. Het maken van kopieën van documenten, die op deze website zijn opgenomen, is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor privégebruik.

Handelsmerken
Voor zover niets anders is vermeld of indien uit de context eenduidig af te leiden, behoren alle op onze internetpagina’s genoemde bedrijfsnamen, logo’s en geregistreerde producten en handelsmerken (gekenmerkt met ©, ® c.q. ™) toe aan Hausmachers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hausmachers mogen deze niet worden gebruikt.

Verplichtingen van de gebruiker
Elke bezoeker van de internetpagina’s, die aan Hausmachers informatie ter beschikking stelt, draagt hiermee de rechten met betrekking tot deze informatie aan Hausmachers over en staat toe dat Hausmachers van deze informatie naar eigen goeddunken gebruik maakt. De door bezoekers geleverde gegevens gelden als niet vertrouwelijk. Deze moeten juist en rechtmatig zijn en mogelijk het belang van derden niet schaden.

Hyperlinks
Hausmachers is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe links aangeboden worden. Deze links zijn opgenomen als service voor de gebruiker van de website(s) van Hausmachers. De inhoud van de websites waar naartoe links aangeboden worden, wordt door Hausmachers uitdrukkelijk niet als haar eigendom beschouwd.